Monday, June 8, 2009

Rating Agencies

Bài trước tớ nhắc đến vai trò của các tổ chức đánh giá (rating agencies) trong việc đánh giá các sản phẩm structured của các ngân hàng, mới đây lại nổi lên vấn đề đánh giá rủi ro của một quốc gia bằng cách sử dụng các kí hiệu trên thị trường quốc tế. Vậy thì bản chất của vấn đề là gì và sao lại có nhiều ý kiến về vấn đề này ??..........
---to be continued..............

No comments:

Post a Comment